رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی؛

فضای رسانه های محلی استان زنجان نمونه ای از توسعه یافتگی است

محمدمهدی فرقانی اظهار کرد: با همه مطبوعات استان‌ها آشنایی داشته و بیشتر جشنواره های محلی، سراسری و منطقه ای را داوری کردم ، بی تردید رسانه ها بویژه مطبوعات محلی استان زنجان یکی از قوی ترین ها، بهترین ها، و جذاب ترین در قیاس با همه مطبوعات استانی هستند.