سخنراني اباذري در انجمن جامعه‌شناسي؛

بحران پزشکی در ایران و نفس نولیبرال

نشست نقد اجتماعی «مرگ چهره‌ها و امر پزشکی» از سوی گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران، روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.