ساختار مراجع بدوي رسيدگي به تخلفات اداري چگونه است؟

تعیین تکلیف نظام اداری در دادگاه‌ها

در رسیدگی‌های اداری با عنایت به تأکید و توجهی که بر حقوق ویژه‌ هر یک از طرفین دعوی (دولت یا شهروند‌) در فرآیند دادرسی می‌شود می‌‌توان دو رویکرد شهروندمحور در قضاوت اداری و رویکرد دولت (اداره)محور در قضاوت اداری را مورد شناسایی قرار داد.