رضا سلیمان‌حشمت:

ناتوانی دانشگاه‌های کشور در تولید اندیشه و نظر/ آموزش فلسفه باید جدی‌تر گرفته شود

عضو هیئت علمی دانشگاه‌ علامه طباطبائی با بیان اینکه نظریه‌پردازی در دنیا کاهش یافته است گفت: امروزه نه فقط در ایران بلکه در دنیا نظر ضعیف است و آنچه اتفاق می‌افتد بیشتر عمل و توجه به بهره‌برداری است؛ به ویژه در حوزه و سیطره تکنولوژی شاهد این مدعا هستیم.


رضا سلیمان‌حشمت:

جایزه‌ای به نام سالکی نامور در راه تفکر

دکتر داوری اردکانی با مجاهدت وکوشندگی مثال‌زدنی و ستودنی بر ‌آن‌اند تا پنداشت‌های بعضاً رایج و پر نفوذی را مرتفع سازند که یا پرسش اصیلی را طرح نمی‌کنند و یا با پاسخ‌های متداول و مشهور به پرسش‌های اصیل مانع و رادع پرسندگی اهل فضل و نظر می‌شوند .