دبیر علمی همایش ملی «رشته مطالعات زنان؛ افق‌ها، رهیافت‌ها و راهکارها»:

«رشته مطالعات زنان» هنوز در اذهان سیاست‌گذاران ما جا نیفتاده است

مجید بیگی با مهم خواندن نقش رشته مطالعات زنان در پیشبرد جامعه گفت: مسئله اشتغال در همه رشته‌ها یک معضل است، اما در این رشته خیلی خاص‌تر باید مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا این رشته و حرفه از لحاظ هویتی هنوز در اذهان سیاست‌گذاران ما جا نیفتاده است.