عباس اسدی:

جایگاه پرنفوذ رادیو و تلویزیون در مشارکت مردمی

رسانه‌ها می‌توانند به ایجاد فرآیند دموکراسی و دموکراتیزه کردن جامعه در هر کشوری کمک کنند و موجب امتداد آن شوند؛ مردم را برای آمدن به پای صندوق‌های رای تشویق کنند و با تشریح برنامه‌های نامزدهای مختلف، شهروندان را در جریان ابعاد و چند و چون برنامه‌های آنها قرار دهند.