گزارشی از گلریزان کاربران شبکه های اجتماعی برای جلوگیری از زندانی شدن دانشجوی نخبه؛

رستاخیز «تلگرام»

کاربران شبکه های اجتماعی دست به دست هم دادند تا با جمع کردن پول، یک دانشجوی نخبه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانرا از رفتن به زندان نجات دهند. گلریزان برای نجات «علی» دانشجوی برتر کارشناسی ارشد علوم سیاسی که از ٩، ٨ سال پیش، گرفتار پرونده کیفری است. پرونده‌ای که علی را مکلف به پرداخت دو دیه کامل و ۴۵‌ درصد دیه کامل کرده بود.