اعضای کارگروه فرهنگ و ارتباطات انتخاب شدند؛

سکان فرهنگ در دست استادان ارتباطات

انتخابات کارگروه فرهنگ و ارتباطات شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و استادان برجسته ارتباطات از جمله رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه و مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم به عضویت این نهاد درآمدند.