به مناسبت نمایشگاه مطبوعات برگزار می‌شود؛

یک ساعت و نیم غنیمت

قاضی‌زاده تمام کلاس‌های آن دورانش را با یک جمله و توصیه متفاوت آغاز می‌کرد و همیشه می‌گفت: «برای اینکه گزار‌ش‌نویسی یاد بگیرید، کتاب‌های اسماعیل فصیح را بخوانید» و بعد از آن «زمستان ۶٢» را به عنوان بهترین نمونه معرفی می‌کرد.