با حکم رئیس دانشگاه علامه؛

دکتر علی خاکساری مدیر گروه برنامه‌ریزی اجتماعی شد

دکتر علی‌ خاکساری رفسنجانی با پیشنهاد رئیس دانشکده علوم اجتماعی و با حکم دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه‌ برنامه‌ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی منصوب شد.