حسین محمدی:

بازاندیشی ایده وحدت میان فرهنگ و ورزش

تصور رایج این است که باورهای یکسان، ملت یا اجتماع را می­‌سازد. اما همان‌گونه که فرد متشکل از بسیاری از باورها و علائق ناسازگاری که درون او جمع شده می‌­باشد، یک ملت یا اجتماع نیز می­‌تواند از آرای متکثری شکل بگیرد. در این نوشته به واسطه چند پارگی رابطه فرهنگ و ورزش، ایده وحدت فرهنگی-ورزشی را با توجه به انتخابات اخیر کمیته ملی المپیک مورد بازاندیشی قرار می­‌دهیم.