پاسخ هاشم آقاجري به دو پرسش درباره «گفتمان نوشریعتی»

حوزه حضور نوشریعتی؛ تسخیر قدرت یا تغییر زندگی؟

شریعتیِ عرفان، برابری، آزادی، شریعتی است که هاشم آقاجری آن را در چهار بخش دنبال می‌کند: شناسایی تفاوت‌های موقعیت کنونی ما با موقعیتی که شریعتی در آن به‌سر می‌برد، تمرکز بر شریعتی متاخر به‌عنوان زمینه‌ و پایه‌ ‌اصلی بازسازی پروژه‌ نوشریعتی، تبیین فاعلان و عاملان تاریخی در زمانه حاضر و سرانجام تشخیص حوزه حضور نوشریعتی.