فرجام قزاق؛

فرار از تهران، مرگ در ژوهانسبورگ

«رضاخان» در نامه‌ای از «دوربان»، به پسرش «محمدرضا پهلوی»، نوشت: «از بدو ورودمان به دوربان بسیار معذب هستیم. در این جا منزل راحتی نداریم. نزد مقامات اقدامی جهت تغییر محل سکونت به عمل آوردیم، ولی متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نشد. واسطه شما شاید بتواند شرایط ما را بهبود بخشد.»