رئیس سازمان امور دانشجویان خبر داد؛

افزایش فرصت‌های مطالعاتی و کاهش اعزام کامل دانشجو به خارج

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: افزایش فرصت‌های مطالعاتی و کاهش اعزام کامل دانشجو به خارج برنامه سازمان است و در سال ۹۵ ، ۱۵۰۰ فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در خارج از کشور عملیاتی شده است.