پزشکی زنان و پزشکان زن چگونه در تاریخ معاصر ایران پدیدار شدند؛

دخترک داروساز خیابان چراغ برق

حضور اجتماعی زنان در دوره‌هایی از تاریخ ایران با محدودیت‌هایی گسترده روبه‌رو بود. بخشی مهم از زنان ایرانی به دلیل باورهای سنتی یک جامعه پیچیده چندهزار ساله، از جایگاهی در میان گستره فعالیت‌های اجتماعی برخوردار نبودند.