چگونه می‌توان از خودانتقادی و انرژی منفی فاصله گرفت؛

کنار گذاشتن افکار منفی

آیا تا به حال، به افرادی برخورده‌اید که دایم از خودشان انتقاد می‌کنند و با سرزنش خود انرژی منفی در خودشان به وجود می‌آورند و موجب ایجاد حال و هوای نامناسب در وجودشان می‌شوند؟