بررسی بسترها و زمینه‌های انحراف در میان طبقه لوطیان در تاریخ ایران؛

تیغ دو دَمِ لوطی‌گری

لوطی‌ها در ایران به یک تعبیر مانند طبقه اوباش فرانسه می‌باشند. با این تفاوت که طبقه اوباش فرانسوی غالبا سارق هستند و پیوسته به اتهام دزدی در زندان می‌خوابند و حال آنکه در میان طبقه لوطی در ایران کمتر پیدا می‌شود که یک نفر دزد باشد و اصلا دزدی در میان این جماعت ننگ بزرگی است.