کارمند نمانید!

کارمند نمانید/ راهکارهایی برای خلاقیت بیشتر شماره‌ی شصتم دوهفته‌نامه‌ی پنجره‌ خلاقیت منتشر شد. عکس روی جلد این شماره به گفت‌وگو […]