در شهر «آتن» برگزار شد؛

دومین کنفرانس بین‌المللی تکثرگرایی دینی-فرهنگی و همزیستی صلح‌آمیز در خاورمیانه

نیکوس ووچیس رئیس پارلمان یونان در دومین کنفرانس بین‌المللی تکثرگرایی دینی-فرهنگی و همزیستی صلح‌آمیز در خاورمیانه گفت: تمام سیاسیون، رهبران مذاهب سازمان‌های فرهنگی سراسر جهان باید به صورت واحد برای ریشه کن کردن تعصب‌گرایی و تبعیض‌نژادی همکاری و تلاش کنند تا شاهد رشد تعصب‌گرایی از آفریقا تا مرکز اروپا و غرب نباشیم و جهانی عاری از خشونت، برای همه انسان‌ها ایجاد شود.