ظرفیت امسال پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی 850 هزار نفر بود؛

نیمی از ظرفیت پذیرش «دانشگاه آزاد» خالی ماند

رهایی، معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: ظرفیت امسال پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی ۸۵۰ هزار نفر بود که نیمی از آن خالی ماند.