نقد بهروز فرنو بر گفتار دکتر فیاض درباره اشعری‌گری شیعه؛

انجمن حجتیه عرفانی نیست

آقای بهروز فرنو مدیر بنیاد فردید دیدگاه دکتر ابراهیم فیاض درباره عرفان را به عدم شناخت دقیق از عرفان و صدور حکم بر مبنای ظن و گمان می‌داند.