متولی پنهان بی‌کاری کدام نهاد است

«هدایت تحصیلی» فرصت یا معضل برای بازار کار

آموزش‌وپرورش سال گذشته، تابستان داغی را پشت سر گذراند. در جریان انتخاب رشته و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان چالش میان خانواده‌ها و وزارت آموزش‌وپرورش به قدری بالا گرفت که بحث به هیئت دولت و رئیس‌جمهور هم رسید و نهایتا سازمان بازرسی کل کشور نیز به مسئله ورود کرد. سرانجام هم با پادرمیانی شخص رئیس‌جمهور غائله ختم شد اما مسئله حل نشد و معضل هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مانند آتش زیر خاکستر باقی ماند. امسال نیز زمزمه‌هایی از مدارس به گوش می‌رسد که نشان از نگرانی مجدد خانواده‌ها دارد.