چهارمین همایش ملی «پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران»؛

نشست علم، فناوری و جامعه (۱)

نشست علم، فناوری و جامعه به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در قالب چهارمین همایش ملی «پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران» در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد.