حسین باهر با اشاره به اقدامات دولت یازدهم مطرح کرد؛

تقویت رابطه کارگر و کارفرما در مسیر بهبود اشتغال و تولید

روز کارگر و معلم که به فاصله یک روز در تقویم کنار هم نشانده شده‌اند، ترکیب جالبی را به وجود آورده است؛ به نوعی همه افراد یک کشور برای رسیدن به یک هدف خاص در تلاش هستند و می‌توان معلمین که به دانش‌آموزان خدمت می‌کنند را هم‌نام کارگران زحمت‌کش قرار داد.