فعالان و کارشناسان اقتصادی بررسی می‌کنند:

تبعات سنگ‌اندازی جدید آمریکا علیه تجار ایرانی

در روزهای اخیر بتدریج، آثار تصویب قانون جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران نمایان شده و در حالی که این قانون هنوز اجرایی نشده، برخی کشورها از بیم عواقب اجرای این قانون، به استقبال آن رفته و اقدام به تحریم حساب‌های بانکی ایرانیان کرده‌اند.