محمد زاهدی اصل:

تخریب جامعه با ادبیات نامناسب

برخی صحبت‌های نه چندان خوشایند، نامطلوب و غیر اخلاقی در جامعه رواج پیدا می‌کند که در ابتدا دیگران به صورت طنز از آن استفاده می‌کنند ولی به تدریج تکرار طنزها تبدیل به ادبیات عمومی می‌شود که می‌تواند آسیب به جامعه وارد کند.


تحلیل «آرمان» از دلایل غیر مستقیم‌گویی ایرانیان؛

پیچیده‌گویی به زبان‌ساده

نیش، کنایه، طعنه، زخم زبان و… اشکالی هستند که به نوعی شیوه ارتباط خاص اشاره دارند. غیر‌مستقیم حرف زدن در میان ما به یک عادت تبدیل شده و بخشی از فرهنگ‌مان را اشغال کرده است. نوع دیگری از غیرمستقیم حرف زدن به جوک‌ها و لطایفی مربوط می‌شود که البته گاهی اوقات بن‌مایه طنز و اعتراضی خود را از دست می‌دهد و ابزاری می‌شود برای تمسخر که از رسالت اصلی طنز بسیار فاصله دارد.