حسین راغفر:

لزوم تغییر جهت‌گیری

توجه به شغل برای حفظ مشاغل این دسته از افراد نخبه باید سازوکارهایی برای رشد کارآفرینی داشته باشد. نظام بانکی می‌تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد.