چرا فامیل‌بازی از دل جنگ سرد سر برآورد؛

سرمایه‌داری برنده جنگ سرد نبود

وقتی ٢۶ سال پیش اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، همگان بر این عقیده بودند که غرب پیروز جنگ سرد شده است. رفاه و آزادی‌های شهروندان کشورهای غربی برخلاف رکود اقتصادی و اختناق سیاسی در دولت‌های کمونیستی نیز بر این مسئله مهر تأیید می‌زد.


دهشیار در نشست «بررسی آثار و اندیشه‌های زبیگنیو برژینسکی»:

آمریکای امروز فاقد استراتژی است/ برژینسکی، چهره مهم جنگ سرد و مخالف کسینجر

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: زبیگنیو برژینسکی را شاید بتوان یکی از مهمترین نظریه‌پردازان سیاست خارجی آمریکا دانست، او که از سیاست‌مدارن دموکرات بود در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش به‌سزایی داشت. برژینسکی سیاست‌مدار و نظریه‌پردازی بود که نظریاتش سال‌ها مبنای سیاست خارجی آمریکا بود ام امروز به نظر می‌رسد محبوبیتش را از دست داده است.