دبیر کانون جنبش نرم‌افزاری مطرح کرد:

بومی‌سازی علوم انسانی، آرمان جنبش نرم‌افزاری دانشگاه علامه/ آرزوی من تسری جنبش به همه دانشکده‌هاست

اگر جامعه را به مثابه سخت‌ افزار یک دستگاه و قوانین حاکم بر آن به منزله نرم افزار در نظر بگیریم، شایسته است که قوانین حاکم بر جامعه ایرانی، متناسب با مردم و سرزمین خود تنظیم و اجرا شود، بر این اساس کانونی تحت عنوان جنبش نرم‌افزاری تشکیل شده که در حال حاضر دانشگاه علامه طباطبائی، چهارمین دانشگاهی است که این کانون را دایر کرده است.