طبق حکم دادگاه پاکستان، نواز شریف برای بار سوم از مقامش عزل شد؛

پاناما گیت و نواز ناشریف!

سرانجام اسناد پاناما پس از گذشت ماه ها از زمان انتشار، قربانی بزرگی گرفت؛ نواز شریف، نخست وزیر جنجالی پاکستان که در چند سال اخیر بر صندلی قدرت تکیه زد بود، دیروز جمعه با حکم دادگاه عالی پاکستان مجبور شد از سمت خود استعفا کند. حال شاید تنها امید او دخترش باشد تا در آینده ای نزدیک نخست وزیر پاکستان شود!