در یک گزارش پژوهشی شناسایی شد؛

سرعت‌گیرهای صنایع آینده‌

صنعتی شدن یکی از مهمترین لازمه‌های زندگی در جامعه معاصر است. ویژگی اصلی صنعتی‌شدن، تولید به روش ماشینی است که پایه رشد فزاینده توان تولید، بهره‌وری و نیز تخصصی شدن اقتصاد در همه ابعاد به‌شمار می‌رود. اما شواهد حاکی از ان است که ایران از این حیث در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد.