باقر ساروخانی

ترامپ، نیکسون و رسانه‌های تحلیلگر

جامعه جهانی امروز، جامعه‌ای بزرگ، پیچیده و غیرشفاف است. این چنین جامعه‌ای، نیازمند وجود چشمانی بینا و هوشیار برای آگهی‌بخشی و بصیرت افزایی است. در جامعه جدید هر فرد و هر جریانی، جایگاهی خاص داشته و نقش بازی می‌کند و نمی‌توان به سادگی افراد را شناخت و جریان‌ها را تشخیص داد. لذا وجود رسانه‌های تحلیلگر در جوامع امروز یک ضرورت است.