محمدمهدي فرقاني:

رسانه‌ها در جذب گردشگر بسیار تاثیرگذارند

در یک سال گذشته ما شاهد بوده‌ایم که گردشگران بیشتری نسبت به گذشته به ایران آمده‌اند و این موضوع برمی‌گردد به تاثیر رسانه‌های بین‌المللی. چند وقتی می‌شود که ما در شهرهای مختلف تعداد بیشتری گردشگر خارجی می‌بینیم، که این موضوع خودش یک رونق اقتصادی را به همراه می‌آورد به اضافه اینکه یک نوع گردشگری اقتصادی هم می‌شود اسمش را گذاشت.