گفت‌وگویی با ها-جون چانگ و نوآم چامسکی درباره برنده‌ها و بازنده‌های جهانی‌سازی؛

جهانی‌سازی و افسانه‌هایش

از اواخر دهه ١٩٧٠ به این‌سو، این مارش جهانی‌سازی نولیبرال بوده که اقتصاد و کشورهای بالادستی جهان را به پیش رانده است: فرایندی که تأثیرات و پیامدهایش بر جوامع و معاش مردم عادی، در کنار راه‌اندازی موج فزاینده‌ای از احساسات نخبه‌ستیز و ملی‌گرایانه، در هر گوشه‌وکناری از دنیا نارضایتی‌های عمومی گسترده‌ای به بار آورده است.


نگاهی دوباره به تبلیغات سیاسی در ایران؛

تلگرام و اینستا گرام در انتخابات۹۶

«علوم ارتباطات» به‌عنوان رشته‌ای مجزا در علوم انسانی، با «کارکرد سیاسی» آغاز شده است. فعالیت‌های نرم رسانه‌ای در جنگ‌های جهان‌شمول دوم و «تبلیغات سیاسی» به‌واسطه رسانه‌های یک‌سویه و توده‌ای و شیوه‌های تبلیغ و تأثیر بر افکار، ارتباطات را عنوان یک علم مطرح می‌کند.