مسعود کوثری عنوان کرد؛

فرهنگ‌سازی از پایین

منظور از «فرهنگ از پایین» فرهنگی است که بر ظرفیت‌های فرهنگی افراد تأکید می‌کند بدون آنکه کسی از آنها خواسته باشد در راستای یک برنامه فرهنگی مشخص و برای دستگاه فرهنگی یا غیرفرهنگی مشخصی تولید بکند.