وزیر بهداشت خبر داد:

تکذیب واگذاری رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت

وزیر بهداشت واگذاری روانشناسی بالینی به این وزارتخانه را تکذیب کرد و گفت: گروهی به دستور رئیس جمهوری برای مشخص کردن رشته مشترک دو وزارتخانه مشخص شده اند، تصمیمی هم اخذ شده ولی ابلاغ نشده است.