بازخوانی اندیشه 1968

جنبش چگونه آغاز شد؟

«هرگز سالی چون ١٩۶٨ وجود نداشته است. توده‌ها سر به شورش برداشتند و در برابر نظم مستقر، تنفر عمیق خود را از اقتدارگرایی بیان کردند». این عبارتی است که کورلانسکی در دیباچه کتاب «١٩۶٨ سالی که جهان را تکان داد»، آورده است