پژوهشگر و استاد جامعه‌شناسي تاريخي، مصطفي عبدي

توضیح آکادمی برای «عقب‌ماندگی»

تحولات اساسی در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ در ایران معاصر و در راس آنها مواجهه با تجدد، ضرورت نظریه‌پردازی و تامل بر تاریخ ایران از سوی پژوهشگران را ناگزیر کرده است. مفهوم «عقب ماندگی» که در مواجهه با این تحولات برساخته شد، مقایسه‌ای و ناظر به «پیشرفت» متصوری بود که در غرب رخ داده است.