انديشمنداني که فکر اروپا را تغيير دادند؛

پیشگامان جنبش دانشجویی

آدورنو در سال‌های نخست دهه ۱۹۵۰ بالاخره به فرانکفورت بازگشت و در کسوت یک منتقد چپ‌گرا «انستیتوی هنر» را بنیاد گذاشت و در همان دوران آثار نوشتاری وی به اوج شهرت خود رسید.