استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان:

درس‌هایی که از زلزله بم آموخته نشد!

باز هم ۵ دی ماه، ۱۳ سال است که پدر را در این تاریخ در مراسم‌ها و مصاحبه‌های گوناگون می‌بینم اما این بار پشت این میز؛ رو به روی دکتر سیامک زندرضوی، خود من نشسته‌ام تا درس‌هایی را مرور کنم که سال‌هاست در مراسم‌های زیادی نگفته باقی مانده است. با وجود این که ۱۳ سال از آن واقعه می‌گذرد هنوز هم بغض و اندوه فضای مصاحبه را سنگین می‌کند.