کدام مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی برای ایران مناسب‌تر است؟

سه فیلتر انتخاب شریک تجاری

یکی از اساسی‌ترین معیارهایی که در انتخاب کشورها لازم است مدنظر قرار گیرد، توجه به پایداری روابط تجاری طرفین است. بنابراین در تحقیق منتشرشده از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تلاش شده است تا با بررسی روش‌های مختلف علمی، کشورهای مناسب با رویکرد مذکور را شناسایی کرده و برای توسعه روابط تجاری پایدار با هدف توسعه صادرات غیرنفتی در راستای مفاهیم برون‌گرایی اقتصاد ایران پیشنهاد کند.