عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی؛

کار روشنفکر نقد مناسبات قدرت است

سید جواد میری گفت: نقش روشنفکر تایید نظام قدرت نیست، بلکه نقد آن است؛ یعنی نظام قدرت را در همه ابعاد و ساحت آن نقد می‌کند. برخی از متفکران تیپ‌های مختلف روشنفکری را از دو وجه مشخص نقد می‌کنند؛ یکی «غیبت ملیت» و دیگری عدم حضور «مفهوم اقتصاد» در گفتمان روشنفکری دینی.