زمين از دريچه آسمان با حضور محمد علي موحد و مصطفي ملكيان؛

بازگشت به درون؛ تکلیف به جای حق، عاطفه به جای عقل

فرهنگ معنوی روزگاران گذشته و کسانی که امروزه دارای این فرهنگ معنوی هستند، کمابیش مورد غفلت است و در نتیجه ما از نعمات و برکات و آثار و نتایج آن محروم هستیم. به تعبیر دیگر خیلی وقت‌ها راه‌های پر و پیچ و خمی برای حل یک مشکل طی می‌کنیم، غافل از اینکه اگر به حاق مطلب پی می‌بردیم.