استاد دانشگاه ترکیه در بازید از موسسه آموزش عالی بیمه اکو مطرح کرد:

آمریکا؛ بزرگترین مانع ایجاد رابطه میان ترکیه و ایران

استاد دانشگاه ترکیه، ایوب جونید آکالین به همراه دیگر استادان این دانشگاه، به دعوت همتای علمی ایرانی خود، ماندانا تیشه‌یار، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بیمه اکو از این مرکز آموزش عالی، بازدید کرد.