کتاب دخالت آمريكا در کودتاي ٢٨ مرداد منتشر شد؛

پاسخ به سؤال ۶۴ساله

روزهای گذشته، روزهای رویارویی ایران و آمریکا بود؛‌ یکی با برنامه‌ای در آینده، ‌دیگری با اطلاعاتی از گذشته. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا که کم‌کم در حال بیرون‌آمدن از لاک نفتی‌‌اش است، در اظهاراتی از برنامه آمریکا برای تغییر رژیم در ایران سخن گفته‌ است. در همین زمان، کتاب اسناد دخالت آمریکا در کودتای ٢٨ مرداد سال ٣٢ و سقوط حکومت مردمی دکتر مصدق، از سوی وزارت خارجه آمریکا منتشر شد.