دکتر خانیکی

آموزش در خدمت زندگی

هادی خانیکی گفت: واقعیت این است که کشف و پرورش استعداد‌ها وظیفه اصلی آموزش و پرورش ما است و البته این کاری نیست که صرفاً به معلم، دانش‌آموز یا خانواده محدود شود بلکه مجموع اینها باید به گونه‌ای باشند که برآیندشان بتواند «آموزش و پرورش خلاق» را سامان دهند.