تأملی پیرامون «اندیشه ایرانشهری»؛

ایران: وحدت ملی متکّث

سیدجواد طباطبائی در ادامه سلسله نشست های «بررسی اندیشه و تمدن ایرانشهری» به تبیین مفاهیم اصلی و توضیح برخی ایرادهای وارده به اندیشه ایرانشهری پرداخت.