عباس عبدي، روزنامه‌نگار با سابقه از ضرورت شكل‌گيري انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مي‌گويد:

از مرحله ثبت انجمن عبور کنید

عباس عبدی رونامه نگار، در رابطه با تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و موانع پیش روی آن می‌گوید: انجمن منظورمان نهادی برآمده از صنف است و خیلی در بند اسامی و شکل و قالب آن نیستم. همین نوع حساسیت‌ها بود که در هنگام تاسیس انجمن هم باعث شد اعضای سندیکا مشکلات خاص خود را داشته باشند و به آن اتفاق خوش‌بین نباشند. مساله اصلی ما این است که چنین نهادی شکل بگیرد، این نهاد در حالت انتزاعی شکل نمی‌گیرد بلکه در چارچوب واقعیت‌های عملی است که شکل می‌گیرد.