زندگينامه تازه‌اي از ماركس؛

رویای از دست‌رفته اندیشمند

اما گرث استدمن، مورخ مشهور چپ‌گرا و نویسنده این زندگینامه، معتقد است ما هنوز چهره مارکس را، چنان‌که بوده است، نمی‌شناسیم؛ انقلابی خیال‌پردازِ شکست‌خورده‌ای، که هروقت به واقع‌گرایی رو آورده است، ازقضا تحلیل‌هایی درخشان از سازوکارِ دشمن دیرینه‌اش، یعنی سرمایه‌داری، به دست داده است