گزارشی از یک رساله دانشگاهی درباره اندیشه اجتماعی امام خمینی؛

قیام برای مبارزه با ظلم و تحجر

پیدایش انقلاب اسلامی و ظهور امام خمینی (ره) علاوه‌بر ایجاد یک ساختار سیاسی و اجتماعی متفاوت در دل تمدن غرب، زلزله‌ای در نظریه‌های اجتماعی مدرن به وجود آورد. به‌طوری که این پدیده با عینک نظریه‌های متعارف علوم اجتماعی و علوم سیاسی قابل تبیین و مطالعه نبود.